THUMBNAIL SIZEStandard image without effect

http://thaodo.com/wp-content/uploads/2021/06/z2578146693666_331e75e51226adf88f7d370b9a61bdff-150x150.jpg

SMALL SQUARE SIZEWith fade to gray effect

http://thaodo.com/wp-content/uploads/2021/06/z2578146693666_331e75e51226adf88f7d370b9a61bdff-scaled.jpg

FULL SIZEWith flip image effect

http://thaodo.com/wp-content/uploads/2021/06/z2578146693666_331e75e51226adf88f7d370b9a61bdff-scaled.jpg

FULL SIZEZoom in effect

http://thaodo.com/wp-content/uploads/2021/06/z2578146693666_331e75e51226adf88f7d370b9a61bdff-scaled.jpg

LARGE SQUARE SIZEZoom in & grayscale effect

http://thaodo.com/wp-content/uploads/2021/06/z2578146693666_331e75e51226adf88f7d370b9a61bdff-scaled.jpg

HARD ROUNDED SHAPEFrom grayscale effect

http://thaodo.com/wp-content/uploads/2021/06/z2578146693666_331e75e51226adf88f7d370b9a61bdff-scaled.jpg

LARGE RECTANGLE SIZE / SOFT ROUNDED SHAPEZoom in & from gray effect

http://thaodo.com/wp-content/uploads/2021/06/z2578146693666_331e75e51226adf88f7d370b9a61bdff-scaled.jpg

LARGE VERTICAL RECTANGLE SIZE / SOFT ROUNDED SHAPEZoom in effect & content

z2585846600833_4dff2f5577535678094b2558636e5384
z2585704296704_2003991d25454581a095a88da6ac7cef
Chủ căn biệt thự "khủng" không phép, sẽ tự tháo dỡ trong vòng 20 ngày?